top of page

สุนทรีย

สุนทรียะ- คำว่า  Aesthetics หรือ สุนทรียภาพ เป็นคําภาษากรีกโดยแต่เดิมทีหมายถึงการรับรู้ทางความรู้สึก (sense perception) โดยมิใช่ใช้เพียงแต่กับความสวยงามหรือน่ายินดียังรวมไปถึงความเศร้าโศก, เป็นความหมายที่กว้างกว่านั้น ซึ่งความเข้าใจและรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อความงามในสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันนั้นเป็นเรื่องที่สามารถพึงใจต่างกันออกไปได้  จึงนำมโนคตินี้มาเป็นแนวคิดในการรังสรรค์กลิ่นจากช่วงขณะเวลาหนึ่งของชีวิตที่สุดตรึงใจไม่ว่าจะสุขสันต์หรือเศร้าโศกโดยนำแรงบัลดาลใจ ณ ช่วงเวลานั้นๆ มารังสรรค์ให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องหอมในแบบฉบับของ  "suntaree"  เพราะเป็นมนุษย์ทำให้ล้วนต้องพบเจอหลายเรื่องราวที่พัดผ่านเข้ามา  เพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาหนึ่งได้ประกอบกัน นั้นจึงสร้างเรื่องราวและทำให้ชีวิตมีความหมาย

pexels-ekaterina-3166708.jpg
removebglogo strสีดำ-preview (1).png
bottom of page